Yönetmelik

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
PROJE ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  (MÜPÜM) YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Maltepe Üniversitesi Proje Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Proje Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Proje Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

e) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Etkinlikleri

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – Genel amaç:Mimarlık Temel Alanı kapsamındaki disiplinlerde (Mimarlık, İç Mimarlık, Yat Tasarımı v.b.), teori-uygulama ilişkisinin kurulması ile bunun eğitim-öğretime katkısının sağlanmasıdır. Ayrıca usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrencilerle  birlikte sosyal sorumluluk kapsamında gerçek hayattan projeler üzerinden beceri, deneyim kazanılmasıdır.

          (1)  Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mimarlık Temel Alanı üzerine farklı alanlardaki çalışmaların geliştirilmesini ve bilgi birikiminin arttırılmasını sağlamak,

b) Mimarlık Temel Alanı konusunda doğrudan ya da dolaylı biçimde çalışmalar yapan bilim insanları ile lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bu konuda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için gerekli şartları hazırlamak,

c) Proje yönetimi ve üretimine ilişkin ilgili enstitüde açılacak multidisipliner Yüksek Lisans programlarının yürütülmesine katkıda bulunmak,

d) Üniversitede ve üniversite dışında Mimarlık Temel Alanı konusunda uzmanlaşmış kişilerle iletişim sağlayarak bu konuda üretilen bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

e) Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üniversitenin yakın çevresine ilişkin eğitim ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yaşam kalitesini artırmak üzere kullanılmasını sağlamak,

f) Araştırma ve uygulama konularında ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 -(1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a)  Mimarlık Temel Alanı  konusunda disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar/çalışmalar yapmak,

b) Sosyal sorumluluk anlayışının üniversite kültürünün bir parçası olmasını ve sosyal sorumluluk projelerine öğrencilerin aktif katılımlarını sağlamak,

c) İlgili üniversite ve kuruluşlarla ulusal/uluslararası düzeyde işbirliği yaparak başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yapılacak çalışmalar için akademik, sosyal ve finansal destek sağlamak,

ç) Mimarlık Temel Alanına dönük etkili uygulamaların planlanması ve gerçekçi çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için toplum merkezli araştırma ve uygulamalar yapmak,

d) Başta üniversite yerleşkesinin yakın çevresi olmak üzere toplum merkezli araştırmalar yaparak, toplumun ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaçlara uygun sosyal sorumluluk projeleri ve iyileştirme projelerini gerçekleştirmek,

e) Risk grubundaki yerleşim bölgeleri ile yakından ilgilenilerek bozulan yerleşim dokusunun azaltılması için araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek,

f)  İnsanların yaşam konforu ile ilgili araştırmalar ve yaşam düzeyinin arttırılmasına yönelik uygulamalar yapmak,

g) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak,

h) İnsanların yaşam haklarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında araştırma ve uygulamalar yapmak,

i) Üniversite içinden ve dışından araştırmacıların araştırma önerilerini değerlendirmek,

j)  Araştırma sonuçlarını yayımlamak,

k)  Araştırma yapacaklar için kısa süreli kurslar düzenlemek,

ş) Araştırma sonuçlarının güncelliğini yitirmeden medyada yer almasını ve tartışmaya açılmasını sağlamak,

m) Yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal sorunların anlaşılmasını sağlamak, olası çözüm yollarını ortaya çıkarmak ve çözüme ilişkin politikaların hayata geçirilmesi amacıyla konferans, seminer, panel ve benzeri çalışmalar düzenlemek,

n) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca karara bağlanacak diğer çalışma ve etkinlikleri yapmak.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Proje Grupları

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 -(1) Müdür; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Üniversitede tam zamanlı görev yapan üç öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 -(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a)  Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c)  Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç)  Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğü ya da Danışma Kurulu üyelerininyarıdan bir fazlasının talebi halinde olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin, Merkeze bağlı proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkili biçimde çalışmasını sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Üyelerin en az üçü Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Sürelerini tamamlayan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Müdür adaylarını Rektörlüğe önermek,

b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c)  Araştırma, yayın, öğretim ve çalışma alanlarına ilişkin diğer konularda karar almak,

ç)  Merkez bünyesinde bilimsel proje gruplarını kurmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plân ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

 

 

Danışma kurulu

MADDE 12 - (1) Danışma Kurulu; Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek  üç, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından belirlenecek beş, diğer üniversitelerin mensupları ve/veya Merkezin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşların mensupları ve/veya kişiler arasından kendi istekleri halindeYönetim Kurulu tarafından belirlenecek üç kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Mütevelli Heyet tarafından belirlenen Danışma Kurulu üyeleri dışında kalan üyeler üç yıl süre ile görev yapar. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye tam sayısınınyarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

 

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 - (1)Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan uzun vadeli bilimsel ve idari plânları değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

b)  Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c)  Bilgi ve deneyimleri ile Merkez faaliyetlerini desteklemek.

 

 

Proje grupları

MADDE 14 - (1)Merkez, araştırma ve uygulama faaliyetlerini proje grupları aracılığıyla yürütür. Proje gruplarının kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Merkezin gelirleri

MADDE 15 -(1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Mimari tasarım ve uygulamalardan elde edilecek gelirler,

b) Ulusal ve uluslar arası yarışmalardan elde edilecek gelirler,

c) Her türlü koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlardan elde edilecek gelirler,

ç) Üniversite bütçesinden aktarılan ödenekler,

d) Diğer gelirler.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 - (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.